การบินไทยเผยไตรมาส 2/62 มีผลขาดทุนสุทธิ 6.8 พันล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 122% หลายปัจจัยรุมเร้า แข่งขันรุนแรง จำนวนเครื่องบินลดลง ขนส่งผู้โดยสารลดลง 3.1% และผลพวงจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ฉุดยอดขนส่งสินค้า

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ของปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 42,509 ล้านบาท ต่ำกว่า ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 4,730 ล้าบาท หรือ 10.0% สาเหตุสำคัญเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลงจากปัญหาเครื่องยนต์ส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องบิน ประกอบกับปัจจัยด้านการแข่งขันรุนแรง ทำให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 3,270 ล้านบาท (7.7%)

อย่างไรก็ดี มีรายได้จากการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท (6.0%) เนื่องจากการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานให้หน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น

โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 49,621 ล้านนบาท ต่ำกว่าปีก่อน 425 ล้านบาท (0.8%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ำมันที่ลดลง 288 ล้านบาท (2.0%) เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง 5.4% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมค่าน้ำมัน โดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 7,112 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 4,305 ล้านบาท (153.4%)

และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจำนวน 172 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 522 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชี

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 6,878 ล้านนบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 3,792 ล้านบาท (122.9%) โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,884 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 3.15 บาทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.73 บาทต่อหุ้น หรือ 121.8%

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง 5.4% คิดเป็นเงินประมาณ 1,950 ล้านบาท ในขณะที่มีปริมาณการผลิตต้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 4.0% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 74.7% ต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราการบรรทุกเฉลี่ย 75.8% มีจำนวน ผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 5.72 ล้านคนต่ำกว่าปีก่อน 3.1%

เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในเส้นทางภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่ำที่เพิ่มจำนวนเที่ยวบินและจุดบิน และเส้นทางข้ามทวีปที่ได้รับผลกระทบจากสายการบินตะวันออกกลาง

สําหรับด้านการขนส่งสินค้า มีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ (ADTK) ต่ำกว่าปีก่อน3.4% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ต่ำกว่าปีก่อน 16.3% ส่งผลให้อัตราการบรรทุกสินค้า (FreightLoadFactor) เฉลี่ยเท่ากับ 52.8% ต่ำกว่าปีก่อนที่มีเฉลี่ย 60.7%

โดยมีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 103 ลำ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2 ลำ มีการบริหารอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (AircraftUtilization) เท่ากับ 11.5 ชั่ว โมง ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.